فلاشینگ نما

فلاشینگ نما چیست؟! فلاشینگ نمامحصولی است که برای پوشاندن سطح دیوارها همچون دیواردست انداز بام,جلوی پنجره ها,دیوار هاوحیاط و سطح نمای ساختمان ... ادامه مطلب

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما فلاشینگ نما،گزینه مناسب دراجرای نمای.یک.ساختمان است.بااستفاده.از فلاشینگ نما،خیلی راحت میتوان نماراباتوجه به معماری به خصوص،پوشش داد.بطورکلی فلاشینگ نما،یک نوع پوشش ... ادامه مطلب