قرنیز فلزی

قرنیز فلزی

قرنیز فلزی تهویه صدرا قرنیزفلزی تهویه صدرا،قطعه ای است با ارتفاع کم که بصورت نواری در پای دیوارها و خط تقاطع دیوار ... ادامه مطلب