دمپر صنعتی

دمپر چیست؟ دمپر صفحه ای فلزی است.که وزش هواراازدرون محفظه دودکش،هواسازراتنظیم خواهدکرد.بازوبسته کردن مقدارجریان هوابه واسطه دمپر انجام میشود. تیغه دمپرها توانایی ... ادامه مطلب